Biografija

Teo Čolan

Teo Čolan

Advisor of Director for ESG, Climate change and Waste management

Rođen 1965. god. u Dubrovniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1993. godine diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio kao komercijalist, terenski veterinar, voditelj veterinarske službe i direktor VS Dvor d.o.o. Od 2007. u upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede RH radio kao viši stručni savjetnik na uspostavi sustava identifikacije i praćenja životinja u prometu. Kao specijalist sudjelovao je u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju. Od 2009. godine, zaposlen je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kao Pomoćnik direktora proveo je niz mjera za poboljšanje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Od 2011. Savjetnik je Direktora Fonda za klimatske promjene, ESG i gospodarenje otpadom. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i edukacijama iz veterinarstva, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Suradnik je na nekoliko međunarodnih projekata.

Također, autor je i koautor nekoliko stručnih radova o gospodarenju otpadom i recenzent radova iz područja gospodarenja otpadom. Predavač je i Asistent na predmetima: “Gospodarenje otpadom” i „Zelena logistika” na „Veleučilištu Velika Gorica”. 2015. godine položio je ispit za Voditelja projekata financiranih iz EU fondova na Special Skills Academy Ltd., London. 2019. završetkom izobrazbe, stječe Professional Diploma in Leadership & Management, EQF Level 5, na Shaw Academy Dublin u Irskoj. Osim toga, 2022. godine završava edukaciju i polaže ispit za Professional Certificate INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUSINESS (ISB®), Level I Advisor, u organizaciji International Association for Sustainable Economy, Putney Hill, London. 2023. Završio edukaciju za Level II, Specijalist. Član je Upravnog odbora Međunarodnog instituta za klimatske promjene.