Međunarodna akademija održivog razvoja

International Academy of Sustainable Development

ESG

E (Environmental – Okoliš) S (Social – Društveni) G (Governance – Upravljački)
Održivi razvoj je proces koji u svojem središtu ima cilj zadovoljiti potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Poslovanje u skladu s ciljevima održivog razvoja pomaže suzbiti globalne klimatske i društvene izazove te osigurati bolju budućnost za generacije koje dolaze.

Globalni svijet se suočava s brojnim izazovima kao što su klimatske promjene, prijelaz s linearne ekonomije na kružnu, izražena neravnomjernost razvoja zemalja, usklađenje potreba društva s gospodarskim subjektima, nekontrolirani rast cijena energenata te ratovi. Bankarski sektor, regulatori, kao i potrošači i zaposlenici sada sve više zahtijevaju od subjekta da ne budu samo dobri upravitelji financijskog kapitala, već i prirodnog i društvenog kapitala te da imaju potreban poslovni model i okvir upravljanja koji to podržava.

Izvještavanje o održivosti, odnosno ESG izvještavanje, svoj uzlet može zahvaliti investitorima i financijskim institucijama koji zahtijevaju sve veću transparentnost portfelja ulaganja. Investicijskoj javnosti je postalo jasno da osim financijskih informacija sve značajnije postaju informacije o okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima za poduzeće koji također mogu imati značajan utjecaj na financijski rezultat poduzeća. Stoga sve više i više ulagača uključuje ESG elemente u svoj proces donošenja odluka o ulaganju, čineći ESG sve važnijim iz perspektive osiguranja kapitala, kako dužničkog tako i vlasničkog.

ESG je skraćenica koja se vrlo često upotrebljava, a označava okolišne (Environmental), društvene (Social) i upravljačke (Governance) sastavnice održivosti koje privredne organizacije uzimaju u obzir prilikom izrada svojih ESG strategija i izvještaja o održivosti. Svaki privredni subjekt radi pritisak na okoliš i društvo svakim od ESG faktora održivosti, a istovremeno ti isti faktori mogu predstavljati rizike za organizacije i utjecati na financijski rezultat poduzeća (bilancu, novčani tok…). Ovi različiti pristupi utjecaja ESG faktora zanimaju sve dionike koji sudjeluju u procesima. Bankarski sektor je najviše zainteresiran kako ESG rizici i prilike utječu na poslovni model i financijski rezultat poduzeća dok su ostali dionici (javnost, regulatori, lokalna zajednica…) najviše zainteresirani kako poduzeće pozitivno ili negativno utječe na okoliš i društvo. Stoga je sve izraženija potreba za izvještavanjem u oba smjera (double materiality).

Od 1. 1.2017. godine veliki subjekti koji posluju u EU od javnog interesa s više od 500 zaposlenih imaju obvezu ESG izvještavanja u skladu s Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Non-financial Reporting Directive, NFRD). Od 1. siječnja 2024. godine stupa na snagu nova Direktiva o korporativnom izvještavanju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) čijim odredbama se širi broj obveznika, između ostalog, na sva velika poduzeća koja zadovoljavaju kriterije navedene u direktivi, te na srednja i mala poduzeća čije su dionice uvrštene na burzu (koji će prvi puta morati izvještavati u 2026. godini za prethodnu godinu). Istom direktivom predlaže se da se izraz ‘nefinancijske informacije’ zamjeni s izrazom ‘informacije o održivosti’ jer je prepoznato da su čimbenici održivosti financijski sve relevantniji pa se i naziv izvještaja umjesto ‘nefinancijski izvještaj’ zamjenjuje s nazivom ‘izvještaj o održivosti’. Uz ovo poduzeća su dužna u svoje proizvode uključiti karbonski otisak (Carbon Footprint), tako da gotovo sve tvrtka koje na posredan ili neposredna način posluju sa EU moraju imati ESG izvješća. Veliki dio privredni subjekata u BiH je obuhvaćen ovi načinom izvješćivanja iako još nema zakonsku obavezu.

Izvještavanje o održivosti se izrađuje primjenom jednog ili više standarda ili okvira izvještavanja. Dva najčešće korištena standarda za izvještavanje do sada su bila Globalna inicijativa za izvještavanje (Global Reporting Initiative, GRI) i okvir Odbora za održive računovodstvene standarde (Sustainability Accounting Standards Board, SASB). Glavna razlika je što prema GRI standardima poduzeća izvještavaju o utjecaju poduzeća na okoliš i ljude (iznutra prema vani) dok prema SASB standardima izvještavaju o utjecajima klimatskih i društvenih rizika na poduzeće (izvana prema unutra). Novi standardi koje propisuje Europska unija, Europski standardi izvještavanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) objedinjuju ova dva pristupa primjenom načela dvostruke značajnosti (double materiallity).

Okolišni čimbenici obuhvaćaju prvenstveno emisije stakleničkih plinova i onečišćenje zraka, vode i tla. Također, sve je značajnija uloga kružnog gospodarstva odnosno korištenja resursa, primjerice koristi li poduzeće izvorne ili reciklirane materijale u svojim proizvodnim procesima i kako poduzeće osigurava da se od početka do kraja maksimum materijala u njihovom proizvodu vrati u gospodarstvo umjesto da završi na odlagalištu. Slično tome, od poduzeća se očekuje da budu dobri upravitelji vodnih resursa. Problemi s korištenjem zemljišta poput krčenja šuma i otkrivanja bioraznolikosti također potpadaju pod okolišnu komponentu.

U okviru društvene komponente poduzeća izvještavaju o tome kako upravljaju razvojem svojih zaposlenika ali i zaposlenika u lancu vrijednosti te o svom odnosu s lokalnom zajednicom i sa krajnjim potrošačima. Izvještavaju i o svojim odgovornostima za proizvode i usluge u pogledu sigurnosti i kvalitete. Tamo gdje je relevantno, od poduzeća se očekuje da izvješćuju o tome kako pružaju pristup svojim proizvodima i uslugama ugroženim društvenim skupinama.

Glavna pitanja o kojima se izvještava u okviru upravljačke komponente su poslovno ponašanje i etičnost poslovanja. U obzir se uzimaju prava dioničara, raznolikost odbora, način određivanja naknada rukovoditeljima i njihovog usklađenja s učinkom održivosti poduzeća. Također uključuje pitanja korporativnog ponašanja kao što su prakse protiv tržišnog natjecanja i korupcija.

Nudimo svim dijelovima društva edukaciju u shvaćanju potrebe ESG izvješćivanja kroz 3 levela edukacije kako bi vam pomogli da postignete svoje ESG ciljeve i da se bolje snađete pripremi vaših ESG izvješća u ovim promjenjivim okolnostima. Tu smo za vas u bilo kojoj fazi životnog ciklusa vašeg poslovanja i ESG putovanja kako bi prenijeli iskustvo i znanje našeg tima na:

 • Poboljšanje okolišnih i društvenih prilika vašeg poduzeća
 • Ugrađivanje ESG tema u poslovnimodel i strategiju poslovanja
 • Razvoj ESG politika
 • Prikupljanje vanjskih izvora financiranja po povoljnijim uvjetima
 • Upravljanje ESG rizicima i prepoznavanje tranzicijskih prilika vašeg poduzeća te
 • Izgradnju održive korporativne kulture u vašem poduzeću.
 • Što je od svega toga relevantno za vaše društvo?


Naravno, ne suočavaju se svi sektori gospodarstva s istim ESG problemima. Na primjer, u slučaju banaka, emisije stakleničkih plinova (točnije opseg 1 i 2) nisu toliko važne kao što su važne u slučaju energetike. Te razlike u onome što je važno za određeni sektor iz perspektive ESG-a nazivaju se značajnošću. Poduzeća izvještavaju samo o pitanjima koja su im najznačajnija.

Prema novim standardima (ESRS), poduzeće je dužno izvještavati o čimbenicima održivosti na temelju prethodno spomenutog načela dvostruke značajnosti. Faktor održivosti je „značajan” ako ispunjava definirane kriterije:

značajnosti učinaka: stvarni ili potencijalni pozitivni ili negativni značajni učinci poduzeća na ljude ili okoliš u kratkoročnom, srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju; ili

financijske značajnosti: čimbenik održivosti značajan je iz financijske perspektive ako izaziva ili ako bi se moglo opravdano očekivati da će uzrokovati značajne financijske posljedice za poduzeće (na razvoj, financijski položaj, financijske rezultate, novčane tokove poduzeća, njegov pristup financiranju ili trošak kapitala) u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Naše sveobuhvatne ESG edukacije i tehnološke usluge uključuju:

Ako ste mali, srednji ili veliki poduzetnih i razmišljate u uvođenju čimbenika održivog poslovanja jer želite pridonijeti zaštiti okoliša i ljudi te uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja fizičkim, tranzicijskim i društvenim rizicima te prepoznati prilike energetske tranzicije i unaprijediti svoje poslovanje slobodno nas kontaktirajte kako bi vam prenijeli svoje znanje i iskustvo i ubrzali vas na vašem putu prema konačnom cilju svih nas zajedno a to je net zero i društvo jednakih mogućnosti za sve.

Opis usluge: Ako ste na početku procesa primjene čimbenika održivosti (okolišnih, društvenih i upravljačkih) u vaše poslovanje kako bi postigli određene prednosti poslovanja, poboljšali financijski rezultat i reputaciju te povećali otpornost poslovnog modela na klimatske promjene, spremni smo vas savjetovati kako da prilagodite svoj poslovni model i strategiju u odnosu na značajne teme o održivosti za vaše poduzeće. 

Opis usluge: Izrada strategije održivosti o čimbenicima održivosti koji su najznačajniji iz perspektive utjecaja ali i rizika i prilika. Ova pitanja su identificirana tijekom provođenja matrice značajnosti, koja se provodi jednom godišnje uzimajući u obzir uvide iz kontinuiranog angažmana s dionicima, unutarnji razvoj i kontekst u kojem poduzeće djeluje. Procjena značajnosti tema za konkretno poduzeće je temelj definiranja ESG strategije održivosti.

Opis usluge: savjetovanje i izrada Izjave o održivosti za vaše poduzeće u skladu s ESRS standardima. Proces se provodi u nekoliko sljedećih koraka:

 • Analiza podataka iz ESG upitnika o samoprocjeni značajnosti
 • Analiza svih dostavljenih podataka o poslovanju i internih akata
 • Izrada ugljičnog otiska prema normi EN ISO 14064-1:2028 I EN ISO 14 067
 • Uključivanje dionika u proces dužne pažnje i procjene značajnosti tema
 • Definiranje politika, mjera i ciljnih vrijednosti za pojedine vrijednosti

(opseg djelatnosti, industrija, specifičnosti poslovanja)
Opis usluge: edukacije se provode prema potrebama vašeg poduzeća. U bitnome uključuju sljedeće teme:

 • Održivost i ESG – razvoj i pregled okvira
 • ESG čimbenici održivosti
 • Uključivanje i razvoj odnosa s dionicima
 • Proces procjene dvostruke značajnosti
 • Integriranje ESG čimbenika u poslovni model i strategiju
 • Razvoj najboljih marketinških praksi
 • Razvoj održive korporativne kulture i reputacije
 • Primjeri najboljih ESG praksi


Ova edukacija će omogućiti rukovodstvu poduzeća da bolje razumije ESG čimbenike i njihovu važnost i utjecaj na poslovanje, te kako ih integrirati u poslovni model i strategiju.

Također, naglašava važnost uključivanja dionika u procjenu značajnosti tema te komunikaciju o ESG inicijativama prema dioničarima, zaposlenicima i  drugim dionicima. Pregled industrije i primjeri ESG najboljih praksi, ali i kompanija koje su se suočile s negativnim utjecajem ESG čimbenika na poslovanje mogu pomoći rukovodstvu u boljem razumijevanju učinaka ESG čimbenika na poslovni rezultat i u donošenju ispravnijih odluka.), društvene (Social) i upravljačke (Governance) čimbenike održivosti koje poduzeća uzimaju u obzir prilikom izrade svoje ESG strategije i izvještaja o održivosti.

Poduzeće može utjecati na okoliš i društvo svakim od ESG čimbenika održivosti a istovremeno ti isti čimbenici mogu predstavljati rizike za poduzeće i utjecati na financijski rezultat poduzeća (bilancu, novčani tok…). Ovi različiti pristupi utjecaja ESG čimbenika zanimaju različite dionike.

Ulagači su najviše zainteresirani kako ESG rizici i prilike utječu na poslovni model i financijski rezultat poduzeća dok su ostali dionici (javnost, regulatori, lokalna zajednica…) najviše zainteresirani kako poduzeće pozitivno ili negativno utječe na okoliš i društvo. Stoga je sve izraženija potreba za izvještavanjem u oba smjera (double materiality).