Biografija

prof.dr.sc. Luka Traven

Expert on environmental protection and waste management
University of Rijeka, Department for Biological Monitoring and Exposure at the Teaching Institute for Public Health of the Primorje-Gorski Kotar County, Croatia

Završio sam inženjerski studij ekologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1999), te sam 2002. godine magistrirao na Sveučilištu u Lundu (Švedska), jednom od vodećih svjetskih akademskih centara iz područja ekologije, gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Doktorirao sam 2009. godine iz područja zdravstvene ekologije (Sveučilište u Rijeci, znanstveni rad ostvaren u suradnji sa Zavodom za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković).

Od 2003. godine vodim Odsjek za Biološki monitoring i ekspozicije Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Redoviti sam profesor na Sveučilištu u Rijeci i nositelj kolegija „Zaštita okoliša“ i „Gospodarenje otpadom“. Od 2010. do 2011. vodio sam Centar za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci. Tijekom svog radnog vijeka pružao sam savjetodavne usluge na većem broju projekata u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom te imam preko 15 godina radnog iskustva u području.

Sudjelovao sam kao ekspert za pitanja zaštite okoliša i kontrole kvalitete proizvedenog goriva iz otpada tijekom probnog rada prvog postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenje) u Republici Hrvatskoj. Poslovi na kojima sam radio u sklopu svog angažmana su uključivali nadzor nad ispunjavanjem uvjeta propisanih okolišnom (IPPC) dozvolom, karakterizaciju i upravljanje okolišnim i zdravstvenim rizicima tijekom probnog rada postrojenja, predlaganje mjera zaštite okoliša, te kontrolu kvalitete proizvedenog goriva iz otpada sukladno postojećim tehničkim propisima i normama.

Radio sam na izradi akcijskih planova zaštite okoliša, te izradi operativnih interventnih planova u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja okoliša. Također, pružao sam savjetodavne usluge u postupcima ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom. Objavio sam veći broj znanstvenih radova u vodećim svjetskim časopisima u području zaštite okoliša i redovito surađujem s istima u svojstvu recenzenta.

Također, sudjelujem u svojstvu mentora na doktorskom studiju „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i „Ekološko inženjerstvo“ Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te sam vodio izradu većeg broja završnih (diplomskih) radova na temu zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Bio sam suradnik i voditelj na nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima kao i na kompetitivnim projektima financiranim od strane Europske komisije (INTERREG, TEMPUS, OBZOR 2020). Od 2020. do 2022. godine obnašao sam funkciju predsjednika uprave TD Ekoplus d.o.o. koje upravlja postrojenjem za mehaničko-biološku obradu otpada „Marišćina“ s kapacitetom obrade MKO od 100.000 tona godišnje.

 

I completed my engineering studies in ecology at the Faculty of Science and Mathematics in Zagreb (1999), and in 2002, I obtained a master’s degree from the University of Lund (Sweden), one of the world’s leading academic centres in ecology, waste management, and environmental protection. I earned my doctorate in 2009 in the field of environmental science (University of Rijeka, with research conducted in collaboration with the Institute for Marine and Environmental Research at the Ruđer Bošković Institute).

Since 2003, I have been leading the Department for Biological Monitoring and Exposure at the Teaching Institute for Public Health of the Primorje-Gorski Kotar County. I am currently appointed full professor at the University of Rijeka and teach courses in environmental science and waste management.” From 2010 to 2011, I served as the head of the Centre for Cleaner Production at the University of Rijeka. Throughout my career, I have provided consulting services on numerous projects related to environmental protection and waste management, accumulating over 15 years of professional experience in the field.

I served as an expert on environmental protection issues and quality control of solid recovered fuel during the trial operation of the first mechanical-biological waste treatment plant (MBO plant) in the Republic of Croatia. My responsibilities included overseeing compliance with conditions set by the environmental (IPPC) permit, managing environmental and health risks during the trial operation, proposing environmental protection measures, and ensuring quality control of the fuel produced from waste in line with existing technical regulations and norms.

I contributed to the development of action plans for environmental protection and contingency plans. Additionally, I provided consulting services for obtaining permits for waste management. My work has been published in numerous scientific journals in the field of environmental protection, and I regularly collaborate with them as a reviewer.

Furthermore, I serve as a mentor in doctoral studies for “Health and Environmental Engineering” at the Faculty of Medicine, University of Rijeka, and “Environmental Engineering” at the Technical Faculty, University of Rijeka. I have supervised the preparation of numerous final (graduate) theses including doctoral dissertations focusing on environmental protection and waste management.

I have collaborated and managed various national scientific projects, along with competitive projects funded by the European Commission (INTERREG, TEMPUS, HORIZON 2020).

From 2020 to 2022, I served as the President of the Board at Ekoplus Ltd, overseeing the management of the mechanical-biological waste treatment plant “Marišćina,” capable of processing 100,000 tons of municipal solid waste per year.