Biografija

dr. sc. Tomislav Dubravac

expert in sustainable forest management and abonos
Permanent scientific advisor vocation
ACADEMIC, regular member of the International Academy of Sciences and
of Arts in Bosnia and Herzegovina (IANUBIH), associate member of the Academy of Forestry
of science Croatian Forestry Institute, Jastrebarsko, Croatia

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

AKADEMIK, redoviti član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH (IANUBIH), član suradnik Akademije šumarskih znanosti
Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
Mobitel: +385 98 324 673
E-mail: tomod@sumins.hr

Tomislav Dubravac rođen je 11. svibnja 1962. godine u Tramošnici, BiH, gdje završava osnovnu, a srednju šumarsku školu završava u Vinkovcima/Karlovcu. Diplomirao (1989.), magistrirao (1997.) i doktorirao (2002.) na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 1991. godine radi u Hrvatskom šumarskom institutu u Jastrebarskom. U zvanju je znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od 2017. Od 2009. do 2019. godine, obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za Uzgajanje šuma. Bio je Predsjednik Znanstvenog vijeća Hrvatskog šumarskog instituta te član Upravnog vijeća u dva mandata. Ovlašteni je inženjer šumarstva za opći smjer te  za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo, član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita pri Hrvatskoj Komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije te savjetnik-specijalist za područje: Uzgajanje šuma, sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Objavio je samostalno ili u suautorstvu, više od 170 znanstvenih i stručnih članaka različitih kategorija, od kojih je više od 80 indeksirano u referalnim časopisima. U registar istraživača Ministarstva znanosti je upisan, MB: 188602.

Tijekom znanstvenog rada aktivnan je na mnogim Projektima pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, «Hrvatskih šuma» d.o.o., Zagreb i Ministarstva poljoprivrede. Kao član radnih skupina, sudjelovao u izradi Pravilnika za korištenje potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na izradi više Pravilnika i Zakona iz područja šumarstva, izrade Šumsko-gospodarske osnove područja Republike Hrvatske (2016.-2025.), odobrenja Programa gospodarenja u državnim i privatnim šumama. Bio je voditelj i suradnik mnogih ekoloških i stručnih Projekata i Studija te voditelj i suradnik na više međunarodnih znanstvenih Projekata. Održao je više pozivnih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Obnašao je dužnost tehničkog i glavnog urednika znanstvenog časopisa RADOVI (2000.-2006.), glasila Hrvatskog šumarskog instituta. Bio je glavni i tehnički urednik više znanstvenih knjiga, izdvajamo: Monografija Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.-2015.), te Bibliografije Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.-2015.). Član je uređivačkog odbora više domaćih i međunarodnih časopisa, mentor i član izrade magistarskih i doktorskih radova.

Redoviti je član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH, od 2021., član suradnik Akademije šumarskih znanosti od 2015., član mnogih strukovnih udruga, Upravnih vijeća, recenzent znanstvenih članaka i projekata. Bio je član Nacionalnog znanstvenog vijeća za područje Biotehničkih znanosti (2013.-2017.). Urednik i izdavač više knjiga kulturnog, povijesnog i ekološkog karaktera. Društveno je aktivan u raznim Udrugama i humanitarnim akcijama. Aktivni je član Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb od 2002., član Upravnog odbora u više mandata, od 2014.-2018. godine obnašao je dužnost predsjednika, a od 2011., voditelj je Kluba znanstvenika HKD Napredak-Zagreb. Jedan je od utemeljitelja Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine “Prsten”. Član je Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” od 2022. godine. Dugogodišnji je aktivist na popularizaciji znanosti, šumarske struke i ekoloških promišljanja u elektronskim i tiskanim medijima, objavio je više od 30 stručnih i popularnih članaka. Nositelj Spomenice Domovinskog rata (1991.-1992.), oženjen, otac dvoje djece.

 

Zagreb, 20. veljače 2024.