Biografija

dr.sc.Dražen Kotrošan

dr.sc.Dražen Kotrošan

Rođen sam 02.08.1970. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje (Srednjoškolskimedicinski centar) završio je u Sarajevu. Nakon srednje škole upisao sam studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koje sam okončao u oktobru 1997. godine odbranom diplomskog rada pod naslovom: “Distribucija reda Stylommatophora na području grada Sarajeva”). Tokom studija dvije godine sam bio demonstrator na Katedri za opštu biologiju, a učestvovao sam i u poslijeratnom obnavljanju zooloških zbirki Prirodno-matematičkog fakulteta. U školskoj 1999/2000 godini upisao sam postdiplomske studije bioloških nauka (smjer Ekologija i zaštita životne sredine) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarski rad pod naslovom “Ornitofauna hercegovačkog vinograda Željuša” odbranio sam 09.07.2004. godine. Doktorirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14.07.2016. godine odbranom doktorske teze pod naslovom „Stanje populacija sova (Strigiformes) u Bosni i Hercegovini“.

Pored spomenutog bio sam polaznik kursa prof. Tall Simmons: "Sudska antropologija: pronalaženje i identifikacija ljudskih ostataka", održanog u Tuzli 1998. godine. Od 15. decembra 1998. godine zaposlen sam u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine kao biolog za kičmenjake-ornitolog. U 7.5.2001. godine imenovan sam u zvanje kustosa, 17.3.2011. godine u zvanje viši kustos, a 20.4.2016. u zvanje muzejskog savjetnika. U proteklom periodu u Zemaljskom muzeju BiH učestvovao sam u restauraciji ratom oštećenih izložbenih postavki, a također sam autor i koautor nekoliko tematskih izložbi. Od 2008. godine do 2019. godine sam obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za prirodne nauke.

U periodu 2003-2006 obavljao sam dužnost sekretara Nacionalnog komiteta ICOM-a u Bosni i Hercegovini (ICOM BiH)., a u periodu 2007-2010. predsjednika ICOM BiH. Bio sam član glavnog odbora NAT-HIST komiteta ICOM-a za period 2007-2010. Kao predstavnik ICOM BiH učestvovao sam na 20. i 21.Generalnoj Konferenciji ICOM-a 2004. u Seulu i 2007. godine u Beču, te 113. i  114. Skupštini ICOM-a u Parizu 2008. i 2009.godine. Od 2011. godine sam predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom muzejskom forumu. od 2022. godine sam predsjednik Komisije za muzejska zvanja matičnih muzeja BiH.

U sklopu rada u Muzeju, Ornitološkom društvu “Naše ptice” i kao saradnik drugih institucija, nevladinih organizacija, fakulteta i konsultantskih kuća učestvovao sam u 55 projekata iz oblasti ekologije, ornitologije i sl. Bio sam učesnik niza Radionica posvećenih zaštiti okoliša, osobito biodiverziteta, u BiH, a u svojstvu člana građanskog odbora 2005. učestvovao sam u izradi “Kantonalnog plana za zaštitu okoliša za kanton Sarajevo”.

Do 2023. godine sam kao autor ili u koautorstvu, u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji, objavio više od 270 prilog: naučnih i stručnih radova (95 priloga), kongresnih i kratkih saopštenja (40), monografskih izdanja ili poglavlja u njima (27), stručnih i popularnih članaka (87) i drugih priloga iz oblasti muzeologije, ornitologije, zoologije i dr. Također, autor sam nekoliko priloga za radio i TV emisije, kao i više radionica i predavanja za sekcije, susrete, skupove i sl. 28.12.2004. godine odlukom Naučnog vijeća Zemaljskog muzeja BiH imenovan sam u naučno zvanje istraživač-saradnik, a 14.6.2019. u zvanje naučni saradnik. Zvanje naučnog saradnika je potvrđeno i od strane Univerziteta u Sarajevu u junu 2023. godine.

Od 2005. glavni sam urednik “Biltena posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini” kojeg izdaje Ornitološko društvo “Naše ptice”. Član sam uredništva časopisa i „Prilozi fauni Bosne i Hercegovine” kojeg izdaje Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja iz Ilijaša. Od 2015. do godine bio sam član uredništva „Glasnik Zemaljskog muzeja BiH-sveska za prirodne nauke”, a 2022. (od sveske broj 39) sam postavljen za glavnog urednika.

Bio sam vođa tima koji je pobjedio na 1. Quarry Life natječaju u Bosni i Hercegovini. Bio sam član organizacionih odbora nekoliko konferencija: Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” (Banja Luka 06-11. 06. 2006), Međunarodna konferencija “Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija biblioteka, arhiva i muzeja” (Sarajevo, 19-20. 09. 2007.), apredni seminara “Korištenje ključnih vrsta u ruralnom i ekoturističkom razvoju” (Sarajevo, 17-20.10.2007.), Međunarodni naučni skup Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive, posvećen životu i naučnom djelu profesora emeritusa dr. Muse Dizdarevića (Sarajevo, 15-16.06.2011.), Prva međunarodna radionica o Dinarskim kraškim poljima kao močvarama od državnog i međunarodnog značaja” (Livno 30.09-02.10.2012) i dr. Učestvovao sam u pokretanju i organizaciji 10 ornitofestivala u Bosni i Hercegovini (2012-2022).

Jedan sam od osnivača i trenutni predsjednik prvog ornitološkog društva u Bosni i Hercegovini – Ornitološko društvo “Naše ptice”. Od 2005. godine sam podpredsjednik „Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja” iz Ilijaša. Od 2011. do 2015. godine bio sam član Upravnog odbora Asocijacije bibliotekara, arhivista i muzealaca (BAM). Od 2006. godine sam član pododbora Centra za prirodno nasljeđe Foruma Bosna. Član sam većeg broja nevladinih udruženja: Udruženje biologa u Federaciji Bosne i Hercegovine / Sekcija za entomologiju Udruženja biologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fondeko, Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja Ilijaš, Foto klub "Sarajevo", ICOM-Nacionalni komitet BiH i Društvo prijatelja grada Sarajeva.