Biografija

Danko Fundurulja, dipl.ing.

Expert in the design and rehabilitation of waste disposal sites lecturer at the Technical University in Zagreb, IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb – director, project manager, consultant, director, Croatia

Ekspert za   projektiranje i sanacije odlagališta otpada
predavač na  Tehničkom veleučilištu u Zagrebu,
IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb – direktor, voditelj projekata, konzultant, direktor

E-mail: funda@ipz-uniprojekt.hr
Zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva

ŠKOLOVANJE

  1. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

UKUPNO RADNO ISKUSTVO

  1. – 1992. IPZ Uniprojekt, Zagreb – projektant
  2. – 2005. IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb – konzultant, projektant
  3. – danas IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb – direktor, voditelj projekata, konzultant, direktor

 

UŽE PODRUČJE RADA /SPECIJALIZIRANOSTI

Projektiranje i istražni radovi iz područja obrade komunalnog i opasnog otpada, studije izbora lokacija i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih i glavnih projekata, procjena troškova izgradnje, projekti sanacije odlagališta, istražni radovi, sastav otpada, reciklaža (oporaba) otpada kao i projekti kompostiranja otpada, izrada elaborata i ishođenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti studija i vodopravnih dozvola s Pravilnikom o otpadu i održavanju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i Pravilnika o djelovanju u slučaju izvanrednog zagađenja i Planom gospodarenja otpadom te Planova intervencija u zaštiti okoliša. Savjetovanje investitora i nadzora te revizije projekata i studija.

Projektiranje odlagališta otpada s posebnim iskustvom na izradi glavnih i izvedbenih projekata, Centara za gospodarenje otpadom i istražnim radovima iz područja obrade komunalnog otpada, obrada građevinskog i opasnog otpada, studije izbora lokacija i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih i glavnih projekata odlagališta neopasnog otpada

 

POPIS REFERENTNIH RADOVA I AKTIVNOSTI

Studija o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, 2009.

Dokumentacija o Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, 2010.

Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, 2009.

Arhitektonsko-građevinsko idejno rješenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom SZ Hrvatske Piškornica, 2009.

Idejni projekt Regionalnog odlagališta otpada SZ Hrvatske Piškornica, 2007.

Idejni projekt – pilot projekt mehaničke obrade otpada na Regionalnom centru SZ Hrvatske Piškornica, 2007.

Idejni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora, 2007.

Projektno tehničke i natječajne dokumentacije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, 2009.

Tender dokumentacija za građenje druge i treće faze Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišćina” Primorsko-goranske županije, 2007.

Projektna dokumentacija projekta Županijskog centar za gospodarenje otpadom Lećevica za pretovarne stanice i natječajnu dokumentaciju, 2010.

Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom na području makrolokacije Lučino Razdolje, 2010.

-Elaborat o količini i sastavu komunalnog otpada i Elaborat izbora mikrolokacija pretovarnih stanica i analiza transporta od pretovarnih stanica do centra za Dubrovačko-neretvansku županiju

Izvedbeni projekt tijela odlagališta – II faza, Ilovac

Idejni projekt 4. faze, 1. dio za izdavanje lokacijske dozvole odlagalaišta otpada “Košambra”‘ u Poreču

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Općina Đulovac 2008.-2015. godina

Regionalna sanitarna deponija – Studija izbora lokacije za Srednje Bosanski kanton, Regija 1

Regionalna sanitarna deponija – Studija izbora lokacije za projektnu regiju Srednje Bosanski kanton, Regija 2

Regionalna sanitarna deponija – Studija izbora lokacije za projektnu regiju Tuzlanski kanton

Regionalna sanitarna deponija – Studija izbora lokacije za regiju Gacko

Regionalna sanitarna deponija – Studija izbora lokacije za regiju Foča

Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton

Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju – regija Gacko

Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju – regija Foča

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. Godine

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “Vedro” na području grada Kaštela

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “Duboka draga” na području grada Kaštela

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Visočani” na području općine Dubrovačko primorje

Izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije odlagališta otpada ”Tuk” u Orahovici

Idejno rješenje proširenja lokacije Podum za sadržaje iz područja gospodarenja otpadom za potrebe Grada Otočca

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “Sutilije” na području općine Seget

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada “Baštijunski Brig” – Biograd na Moru

Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada “Petrovačka dola” – Vukovar

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole reciklažnog dvorište i pretovarne stanice sa sortirnicom na lokaciji grada Biograd na Moru

Studija o utjecaju na okoliš za prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvorinicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke CEMEX Hrvatska d.d.

Glavni projekt odlagališta otpada ”Šljukine njive”

Izvedbeni projekt ŽCGO Bikarac

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Hintovo” – općina Gola

Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski

Studija lokacija za gospodarenje otpadom za potrebe grada Petrinje s idejniš rješenjima

Idejno rješenje sortirnice otpada za grad Beli Manastir

Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Lepirovac

Idejni projekt pristupne, protupožarne ceste na odlagalištu neopasnog otpada “Grabovica” – Dubrovnik

Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada “Sozanj”

Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području grada Umaga


OSTALE AKTIVNOSTI U STRUCI

Članstvo:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Hrvatska udruga stručnjaka u zaštiti prirode i okoliša

ISO 9001:2000 izrada tehničke dokumentacije, nadzor i istražni radovi iz područja zaštite okoliša

ISO 14001:2004, izrada tehničke dokumentacije, nadzor i istražni radovi iz područja zaštite okoliša

Auditor za razvojne programe ISO 9001:2000 quality system auditing

Dobro poznavanje zakona, Europske unije, državnih institucja i agencija Iskustvo u radu i vođenju ljudskih resursa kao i trening za REC

ZNANJE STRANIH JEZIKA

Engleski, njemački